بارگزاری
فهرست
دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده

دکتر سید محمود مهدی نیا

دکتر سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر نرگس کلانتری

دکتر نرگس کلانتری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

یوسف مرتضوی

یوسف مرتضوی مدیرگروه هوشبری و اتاق عمل

غلامرضا عطایی

غلامرضا عطایی مدیرگروه تکنولوژی پرتوها

دکتر زهرا مولانا

دکتر زهرا مولانا عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر سحر رستمی

دکتر سحر رستمی هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر سیدحسین موسوی انیجدان

دکتر سیدحسین موسوی انیجدان عضو گروه تکنولوژی پرتوها

زهرا شاهنده

زهرا شاهنده مسئول محترم EDO

زهرا رفاهی

زهرا رفاهی مسئول آموزش