بارگزاری
فهرست
دکتر سید محمود مهدی نیا

دکتر سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی (Ph.D) فناوری های کنترل  محیط زیست

دانشیار

دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

استادیار

دکتر محمد شیر مردی

دکتر محمد شیر مردی سرپرست هسته های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های پیراپزشکی و توانبخشی

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

استادیار

دکتر آسیه خلیل پور

دکتر آسیه خلیل پور عضو هیأت علمی دانشکده

دکتری تخصصی (Ph.D)شیمی آلی

استادیار

دکتر عبدالایمان عمویی

دکتر عبدالایمان عمویی مدیر گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

استاد

مهندس سیده حوریه فلاح

مهندس سیده حوریه فلاح عضو هیأت علمی دانشکده

کارشناس ارشد(M.Sc) بهداشت محیط

مربی


شرح وظایف و فعالیتهای مدیران گروه

 الف ـ جایگاه: گروه‌های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده دایر است.
ب ـ نحوه انتصاب: مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم رئیس موسسه برای مدت دو سال منصوب می‌گردد.
تبصره ـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می‌پذیرد.
 

ج ـ وظایف و اختیارات مدیر گروه

 ۱ـ ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
۲ـ تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۳ـ تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌های به مراجع ذیربط 
۴ـ تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا 
۵ـ ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه 
۶ـ پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۷ـ انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۸ـ پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه 
۹ـ ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.