بارگزاری
فهرست
محبوبه خادم ابوالفضلی

محبوبه خادم ابوالفضلی کارشناس آموزش پرتو درمانی و کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای 

 

محدثه خاکسار

محدثه خاکسار کارشناس آموزش رادیولوژی و پزشکی هسته ای

کارشناس ارشد ژنتیک

سیده فاطمه آقایی

سیده فاطمه آقایی کارشناس آموزش اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

کارشناس ادبیات

مریم عباسیان امیری

مریم عباسیان امیری کارشناس آموزش هوشبری مقطع پیوسته و ناپیوسته

کارشناس ارشد ادبیات