فهرست

تشکیل دومین جلسه هم اندیشی مسئولین با اعضای هیات علمی دانشکده

دومین جلسه هم اندیشی جهت بررسی مسائل ومشکلات دانشکده باحضور کلیه اساتیددر روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 تشکیل، و راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات درجلسه ارائه گردید.