فهرست

برگزاری جلسه معرفی دانشگاه-دانشکده ومقررات آموزشی ویژه فراگیران جدیدالورود

جلسه درتاریخ 1396/7/17جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود از دانشگاه علوم پزشکی بابل وواحد های آموزشی باحضور مسئولین دانشگاه ودانشکده پیراپزشکی درسالن شهید شجاعیان برگزارگردید.