فهرست

ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغار شد.

ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغار شد. مکان : مر کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)–اتاق شماره 1 زمان: تا تاریخ 10 آذر 96