بارگزاری
فهرست
غلامرضا عطایی

غلامرضا عطایی هیات علمی -مربی

کارشناس ارشد بیوفیزیک

مدیر گروه تکنولوژی پرتوها

رزومه

دکتر راحله مهر آئین

دکتر راحله مهر آئین هیات علمی -استادیار

استادیار پرتونگاری (رادیولوژی)

دکترمصطفی رعیتی

دکترمصطفی رعیتی هیات علمی -استادیار

استادیار پرتونگاری (رادیولوژی)

دکترسید حسین موسوی

دکترسید حسین موسوی هیات علمی -استادیار

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

رزومه

دکترمریم میترا  علمی

دکترمریم میترا علمی هیات علمی -استادیار-مدیر گروه

 دکترای تخصصی  بیوفیزیک

رزومه

زهرا محمدی لنگور

زهرا محمدی لنگور تعهد هیئت علمی

دکتری فیزیک پزشکی

 


شرح وظایف و فعالیتهای مدیران گروه

 الف ـ جایگاه: گروه‌های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده دایر است.
ب ـ نحوه انتصاب: مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم رئیس موسسه برای مدت دو سال منصوب می‌گردد.
تبصره ـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می‌پذیرد.

ج ـ وظایف و اختیارات مدیر گروه

۱ـ ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن 
۲ـ تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۳ـ تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌های به مراجع ذیربط 
۴ـ تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا 
۵ـ ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه 
۶ـ پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۷ـ انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 
۸ ـ پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه 
۹ـ ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.