فهرست

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر سیدمحمود مهدی نیا به دانشیاری

استادگرامی 

جناب آقای دکتر سیدمحمود مهدی نیا، ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و از درگاه ایزدمنان پیشرفت روزافزون در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر را آرزومندیم.

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی