فهرست

راه اندازی سایت فارسی بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

راه اندازی سایت فارسی بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به آدرس  www.ichpe.orgجهت پذیرش خلاصه مقالات و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه در فروردین ماه 1399 اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در این همایش آماده می باشد