فهرست

مهلت زمانی انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 99-98

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 99-98 از روز شنبه مورخ 98/6/2 لغایت پایان روز دوشنبه 98/6/4 می باشد خواهشمند است در تاریخ مقرر انتخاب واحد نمایید در غیر اینصورت تمام عواقب آن به عهده ی دانشجو می باشد.

http://sama.mubabol.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx