فهرست

ارتقاءسرکار خانم دکتر نرگس کلانتری به مرتبه استادی

سرکار خانم دکتر نرگس کلانتری عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی ارتقاء سرکار عالی را به مرتبه استادی تبریک عرض می نماییم امید است با اتکال به پرودگار باری تعالی با چنین مرتبه ی علمی قدم در گام دوم انقلاب بگذارید.

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی