فهرست

نحوه برگزاری کلاسهای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول 1400-1401

برگزاری کلاسهای تئوری (حضوری و مجازی) با رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد، حضور دانشجویان منوط به انجام واکسیناسیون کووید 19 می باشد.

برگزاری امتحانات به صورت حضوری می باشد

برگزاری کلاسهای عملی و کارآموزی مطابق روال عادی و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد